Børglum Kloster og Stygge Krumpen

Børglum Kloster spiller en stor rolle i Stygge Krumpens liv. Han var længe biskop på Børglum Kloster og herskede over Børglum Stift. Samtidig har Børglum Kloster en fremtrædende rolle i TV2s julekalender som hovedkulisse og hjem for familien i julekalenderen.

Børglum Kloster og Børglumbisperne

Når man skal fortælle historien om Børglumbisperne og Børglum Kloster, er det vigtigt at huske på, at det drejer sig om to forskellige magtenheder, hvis historier godt nok griber ind i hinanden, men som er to selvstændige institutioner med hver deres historie og hver deres residens.

I det middelalderlige Børglum Stift var det bispernes opgave at sørge for, at stiftets økonomiske grundlag var i orden, hvorimod det var klostrets kanniker, der stod for at praktisere kristendommens forkyndelse og for driften af hospitaler, skole og fattigvæsen.

Rollen som økonomiansvarlige har medvirket til den opfattelse, at størstedelen af børglumbisperne var skrupelløse og hårdhændede pengepugere. Men i virkeligheden var de fleste af dem hæderlige embedsmænd, der hverken var værre eller bedre end landets øvrige biskopper eller for den sags skyld adelsmændene på den tid.

Bispesædet

Højadelens politiske indflydelse voksede støt i første halvdel af 1400tallet under dronning Margrethe 1.s og Erik af Pommerns regeringstid, og da biskopperne var "fødte" medlemmer af rigsrådet, var adelen ivrig efter at få indsat sine egne folk, som skulle varetage dens interesser. I det følgende århundrede var det derfor ofte højadelens sønner, der besatte de danske bispestole, og det kom til at betyde, at biskopperne ofte var mere politikere end kirkens mænd.

Det er i dette lys, vi må se de sidste 50 år af Børglum bispedømmes historie, nemlig den tid, hvor Stygge Krumpen og hans morbroder Niels Stygge Rosenkrantz huserede i Børglum Stift, som dengang omfattede Thy, Mors, Hanherrederne og Vendsyssel.

Bispegården i Børglum

Fra sidste del af 1000-tallet indtil engang i 1400-tallet havde biskopperne deres residens på Bispegården, som dengang lå ca. 1 km syd for Børglum Kloster. I det område, hvor bispegården med tilhørende stiftsadministration har ligget, er der kun bevaret et enkelt synligt minde om den omfattende bebyggelse, der var her på marken i Børglums storhedstid. Det er en stor granitsten, der på smukkeste vis har fået lov til at overleve, selv om den er til en del gene ved markarbejdet. Efter en lokal overlevering skal stenen have stået på gårdspladsen til en af de store gårde, der lå ved bispegården.

Vi har ingen sikker dokumentation for, hvor mange mennesker der boede i området omkring bispegården i middelalderen, men i 1400-tallet ved vi, at der var ca.400 mand i stiftsadministrationen, og en del af dem har givetvis haft deres bopæl nær bispegården. Dertil kommer så alle de folk, der skulle til at servicere et sådant foretagende, så vi må gå ud fra, at der i middelalderen har ligget en anselig bebyggelse i området umiddelbart syd for Børglum Kloster, som hed Vester Fristrup.

Voergård og Sæbygård

Flere af Børglumbisperne har i perioder opholdt sig på nogle af bispesædets store gårde, som f.eks. Sejltrup Slot, Voergård og Sæbygård, der hørte under bispesædet, og det kan skyldes, at der måske ikke har været den store luksuriøse bispegård ved Børglum i senmiddelalderen.

Da Stygge Krumpen 1519 blev udnævnt til biskop flyttede hans forgænger, Niels Stygge ind på Børglum Kloster som abbed, men Stygge Krumpen styrede sit stift fra Voergård, hvor han også samlede stiftets arkivmateriale. Når Stygge og Elsebeth holdt de store fester og sammenkomster foregik det fortrinsvis på Sæbygård.

Præmonstratenserne på Børglum Kloster

Klostrets abbed blev valgt af konventet (de stemmeberettigede medlemmer af klostret), og stillingen var livsvarig, med mindre konventet valgte at udpege ham til en ledig bispestilling. Han var på næsten alle områder enevældig, kun hvis der skulle idømmes straffe trådte konventet til.

Klostret havde absolut selvstændighed, fordi abbeden og konventet ikke var underlagt hverken kongen eller biskoppen, men stod kun til ansvar for generalabbeden i Prémontré (som var ordenens hovedkloster), der igen skulle sikre den pavelige rygdækning. Allerede sidst i 1100-tallet er klostret i Børglum så veletableret, at det er i stand til at oprette et datterkloster i Tønsberg i Norge, senere et i Dragsmark i det nuværende Sverige og et nonnekloster i Vrejlev. Også politisk var kannikkerne på Børglum en magtfaktor; abbeden, eller provsten, havde sædet i rigsrådet og virkede ofte som meddommer i vigtige retssager.

Da det var Børglum, der var hovedkloster for alle præmonstratensernes klostre i "Cikarie Dacia" (Danmark, Norge, Sverige samt klostret Fearn i Skotland), var det abbeden fra Børglum, der sammen med abbeden fra Tønsberg hvert 4. år skulle repræsentere disse klostre ved generalkapitlet i Prémontré.

Det betød selvfølgelig, at Børglum både fik indsigt i og indflydelse på den europæiske politik. Børglum Kloster var i senmiddelalderen Jyllands rigeste kloster, og da abbeden samtidig havde fast sæde i det danske rigsråd, var stillingen som klosterleder særdeles attraktiv.

Mere om præmonstratenserordenen

Del denne side

Hør om stederne
Hør om Børglum Kloster

Læs flere myter og hør, hvad der er sandt og falskt.

Myterne om Stygge Krumpen

På tur med Stygge Krumpen

Oplev Toppen af Danmark set med Stygge Krumpens øjne. Hent folderne på turistbureauet, skan QR koderne og tag på tur i området.

På tur med Stygge Krumpen

Oplev helligkilder på tæt hold

Kom på tur i Toppen af Danmark og se helligkilderne i området. Helligkilder spillede sammen med kirken en stor rolle i middelalderen og dermed i Stygge Krumpens tid. Der er lavet 2 ruter, hvor du kan opleve helligkilderne og de naturskønne omgivelser.

På tur med helligkilderne