Erik Banner i Toppen af Danmark

Erik Banner blev regnet som en af Stygge Krumpens værste fjender. Under Clementsfejden kæmpede han på adelens side, og han blev flittigt brugt af kongen, når der skulle skabes ro i Vendsyssel.

Erik Banners liv og levned

Erik Eriksen Banner levede ca. 1484-22.3.1554. Døde på Kalø Slot, og blev begravet i Torslev kirke i Øster Han Herred. Foruden det anselige gods, som Erik Banner fik i arv fra sin far, fik han sammen med sin hustru Ryegård på Sjælland.

Allerede i Christian 2.s tid fik han en anset stilling, og blev 1514 forlenedes med Kalø slot, som han beholdt til sin død 1554. På Kalø fik han 1518 til opgave at være fangevogter for Gustav Vasa, men da det 1519 lykkedes denne at undslippe til Lübeck, løb Erik Banner ind i store vanskeligheder med Christian 2., og han måtte blandt andet bøde 1600 gylden.

Da oprøret mod Christian 2. udbrød omkring årsskiftet 1522-1523 holdt Erik Banner med kongen. Først da det stod klart, at kongen måtte vige tronen, skrev Banner under på kong Christians opsigelsesbrev.

I den følgende tid virkede han sammen med andre jyske rigsråder som statholder i Jylland. I Frederik 1.s regeringstid blev Banner kendt som en af reformationens kraftigste forkæmpere, og han støttede ivrigt de luthersksindede prædikanter i Jylland.

Under Clementsfejde blev Erik Banner adelens hovedanfører. Efter adelens nederlag ved Svenstrup lykkedes det ham at organisere modstanden i Randers, således at landet syd for Gudenåen kunne holdes på adelens hænder.

Da Johan Rantzau 1534 kom med sine professionelle landsknægte, blev Erik Banner ligeværdig befalingsmand over de lejesoldater, som slagtede bondehæren i Aalborg. Da der snart efter igen blev uro i Vendsyssel, blev Banner sendt herop for at skaffe ro.

Erik Banner - Stygge Krumpens værste fjende

Erik Banner var en af Stygge Krumpens værste fjender. Kort tid efter at adelshæren havde nedslagtet oprørerne i Aalborg, kaldte Stygge Krumpen 500 bønder til en tingforsamling, hvor også adelsmændene var til stede. Stygge opfordrede åbenlyst bønderne til at slå adelsmændene ihjel. Men det kom kun til et heftigt skænderi mellem Stygge Krumpen og Erik Banner.

Den dansk reformkatolske teolog og historiker kalder Erik Banner for "Mogens Gøyes rygklapper og abekat".

I Vendsyssel opholdt Erik Banner sig mest på Asdal Hovedgård og Høgholt.

Del denne side

På tur med Stygge Krumpen

Kom på tur i Toppen af Danmark og oplev området set med Stygge Krumpens øjne. Hent en folder på turistbureauet, skan QR-koderne og sæt i gang.

På tur med Stygge Krumpen

Sandt eller falsk?

Der fortælles en del historier om Stygge Krumpen - mange af dem er dog mere myter end ægte historiske fortællinger. Men sjove er de alligevel...

Læs myterne om Stygge Krumpen